About
Phong cách Ðông Duong, hay còn du?c g?i là phong cách Indochine, mang thi?t k? tuong t? v?i n?i th?t Á Ðông duong d?i. Ðây là nh?ng thi?t k? n?i th?t du?c t?o ra t? phong cách n?i th?t Pháp, nh?m phù h?p v?i van hóa, t?p quán và s? thích c?a ngu?i Á Ðông.

Vi?t Nam là m?t trong nh?ng qu?c gia tiên phong trong vi?c ch?p nh?n và phát tri?n phong cách n?i th?t này, và dã bi?n nó tr? thành m?t xu hu?ng ph? bi?n ngày nay. Phong cách Indochine xu?t phát t? Pháp vào nh?ng nam d?u c?a th? k? 20.

N?i th?t Ðông Duong k?t h?p gi?a van hóa Pháp và các nu?c Ðông Duong, t?o nên v? d?p d?c dáo và sang tr?ng. V?i s? sáng t?o và bi?n t?u phong phú, phong cách n?i th?t này dang thu hút s? quan tâm c?a dông d?o ngu?i tiêu dùng t?i Vi?t Nam.
Comments
Issues with this site? Let us know.