About
Ceo Hu?nh Ngân Khánh th?c s? là m?t v? lãnh d?o tr? có d? các y?u t? d? thành công nhu t?m nhìn dài h?n cùng chi?n lu?c chuyên nghi?p d? di?u hành nhà cái 7Ball. Tin ch?c r?ng trong tuong lai không xa, cô s? d?n d?t thuong hi?u phát tri?n hon n?a và n?m v?ng du?c ngôi vuong c?a n?n gi?i trí Châu Á.
Thông tin liên h?:
Ngày sinh: 20/10/1992
H? và tên: Hu?nh Ngân Khánh
Quê quán: Hà N?i, Vi?t Nam
Dân t?c: Kinh
Email: huynhngankhanh@gmail.com
Website: https://huynhngankhanh.info
Comments
Issues with this site? Let us know.