About
Tôi là Ð?ng Huy Kh?i, sinh nam 1989 t?i Thành ph? H? Chí Minh. Tôi dã t?t nghi?p lo?i Gi?i ngành truy?n thông t?i h?c H?c vi?n Ngo?i Giao. T? nh? tôi r?t yêu thích bóng dá, chính vì th? mà dây là ni?m dam mê và m?t ph?n không th? thi?u trong cu?c s?ng c?a tôi. Sau khi t?t nghi?p tôi dã có co h?i làm vi?c t?i nhi?u kênh truy?n hình th? thao l?n nhu VTV, VTC, HTV… t? dó luôn c? g?ng h?c h?i, rèn luy?n và phát tri?n k? nang phân tích, nh?n d?nh và bình lu?n v? bóng dá m?t cách chuyên nghi?p. V?i 10 nam kinh nghi?m tôi du?c m?i làm Bình lu?n viên t?i Cakhia TV - kênh tr?c tuy?n bóng dá hàng d?u Vi?t Nam, chuyên cung c?p link tr?c ti?p cho hàng nghìn tr?n d?u n?i ti?ng trên th? gi?i nhu Champions League, Copa America,Euro, Premier League, La Liga và nhi?u gi?i d?u khác n?a. Ca Khia TV không ch? phát tr?c ti?p bóng dá mà còn là trang thông tin c?c uy tín cho ngu?i hâm m?, luôn luôn c?p nh?t nh?ng thông tin quan tr?ng v? th? gi?i bóng dá nhu: l?ch thi d?u, k?t qu? tr?n d?u, d?i hình bóng dá, c?m nang,...
Thông tin liên h? cá nhân:
Ð?a ch?: 213/31 Vu?n Lài, Phu?ng An Phú Ðông, Qu?n 12, H? Chí Minh
Website: https://phapluatvn.vn/
Gmail: donghuykhai@gmail.com
Social:
-Reddit: https://www.reddit.com/user/donghuykhai
- Issuu: https://issuu.com/donghuykhai
- Linkedin: https://www.linkedin.com/in/donghuykhai
- Scoopit: https://www.scoop.it/u/donghuykhai
- Pinterest: https://www.pinterest.com/donghuykhai
- Twitter: https://twitter.com/donghuykhai
- Facebook: https://facebook.com/donghuykhai
- Medium: https://medium.com/@donghuykhai
- Vimeo: https://vimeo.com/donghuykhai
- About: https://about.me/donghuykhai
- Flickr: https://www.flickr.com/people/donghuykhai
- Hatena: https://profile.hatena.ne.jp/donghuykhai
- Livejournal: https://donghuykhai.livejournal.com/
Hastag: # #binhluanvien #cakhia #cakhiatv #tructiepbongda #xembongda #bongdatructuyen
Comments
Issues with this site? Let us know.